Drukuj

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Radę Miejską Wąsosza w uchwale nr XXIX/200/13 z dnia 17 września 2013 r. (poniżej treść dokumentu).


UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i art. 10 ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.
Zadanie własne Gminy Wąsosz polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, zwany dalej „Ośrodkiem”, właściwy ze względu na miejsce zgonu.
§2.
1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
2. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.
§3.
1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku, źródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pochówku, oraz jeżeli jest to możliwe:
1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego,
2) ustala wyznanie zmarłego,
3) powiadamia o pogrzebie zainteresowane osoby.
2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego.
3.W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi zwyczajami.
§4.
1. Pochówek odbywa się na cmentarzach na terenie Gminy Wąsosz a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odbyć się w innym miejscu.
§5.
1.Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem (w tym m. in. uzyskanie aktu zgonu, wykupu miejsca pochówku),
2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami (zakup krzyża, tabliczki z datą urodzenia i datą śmierci lub odpowiednio „NN” oraz okolicznościowym napisem „Spoczywaj w pokoju”),
3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia,
4) przygotowanie zwłok do pochówku,
5) pokrycie kosztów chłodni lub prosektorium,
6) pokrycie kosztów kremacji,
7) pokrycie kosztów transportu,
8) wykopanie i zasypanie grobu,
9) obsługę przy pogrzebie,
10) zakup wiązanki, kwiatów i zniczy,
11) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zasadami.
2.Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną określone w zleceniu, o którym mowa w §2 ust. 2.
§6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, stanowi zadanie własne i obowiązkowe gminy, natomiast art. 44 wymienionej ustawy stanowi, że „sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgonie z wyznaniem zmarłego”. Przepis ten nakłada na gminę obowiązek ustalania sposobu sprawiania pogrzebu. Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.