Drukuj

Jednym z działań prowadzonych przez służby pomocy społecznej jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obok świadczeń dla osób w trudnej sytuacji materialnej wyróżnia się tutaj przypadki związane z uzależnieniami - w tym problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie czy bezdomnością.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Wąsosz, powołano członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Wąsosz :
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu;
2) Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wąsoszu;
3) Komenda Powiatowa Policji w Górze Rewir Dzielnicowych w Wąsoszu ;
4) jednostek ochrony zdrowia,działających na terenie gminy Wąsosz
5) jednostek oświatowych, działających na terenie gminy Wąsosz;
6) kuratorzy.

 

 Dokumenty do pobrania: