Drukuj

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.


Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej i zdarzenia losowego. W tych przypadkach zasiłek ten może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów osoby lub rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

Kryterium dochodowe (Art. 8.1 ustawy o pomocy społecznej)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia, a także druki wniosków można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11 w godzinach:

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-65) 5437470.


  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj.Dz. U. 05.77.672 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty to wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.