Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej i zdarzenia losowego. W tych przypadkach zasiłek ten może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów osoby lub rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

Kryterium dochodowe (Art. 8.1 ustawy o pomocy społecznej)

  • na osobę samotnie gospodarującą 776 zł.
  • na osobę w rodzinie 600 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia, a także druki wniosków można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11 w godzinach:

  • Poniedziałek: od 8.00 do 16.00
  • Wtorek – Piątek: od 7.00 do 15.00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-65) 5437470.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj.Dz. U. 05.77.672 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty to wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.