Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych

Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł.)
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (600 zł. na osobę w rodzinie)

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek okresowy ustala OPS na podstawie okoliczności sprawy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia, a także druki wniosków można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11 w godzinach:

  • Poniedziałek: od 8.00 do 16.00
  • Wtorek – Piątek: od 7.00 do 15.00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-65) 5437470.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj.Dz. U. 05.77.672 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty to wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.