Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługująca osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługująca osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek stały przysługuje osobie

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł.)
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (600 zł. na osobę w rodzinie)

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek stały ustala się w wysokości

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł. mies.
  • w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

 

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia, a także druki wniosków można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11 w godzinach:

  • Poniedziałek: od 8.00 do 16.00
  • Wtorek – Piątek: od 7.00 do 15.00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-65) 5437470.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj.Dz. U. 05.77.672 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty to wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.