Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Informacja o terminie składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne na okres 2021/2022

31 sierpnia 2020 r. Rada Miejska Wąsosza uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąsosz

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze  przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Informacja o terminie składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne na okres 2020/2021

Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane będą od dnia 1 lipca danego roku : poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl ,  oraz portal PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia danego roku i będą dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla  uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Świadczenie rodzicielskie to wypłacane po urodzeniu dziecka wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego (nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu). Mogą więc z niego skorzystać m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy nie), osoby pracujące na podstawie umów zlecenia i o dzieło, rolnicy.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.).