Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 6/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 16.12.2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

ops 070421 SO