Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 4/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 04.05.2017 zmieniającym zarządzenie nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

ops was struktura organizacyjna