Do zadań pracowników socjalnych należą sprawy związane z udzielaniem świadczeń a w szczególności:

 

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na podstawie zgłoszonych i uprzednio zarejestrowanych wniosków lub przyjęcie wniosku do protokołu,
 2. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń,
 3. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji,
 4. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i kontrolnych w miejscu zamieszkania,
 5. Rozeznanie sytuacji środowiskowej i przedstawienie propozycji dotyczących udzielania pomocy,
 6. Planowanie pomocy,
 7. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
 8. Prowadzenie w OPS dokumentacji dotyczącej klientów OPS - u,
 9. Terminowe załatwianie wniosków,
 10. Przekazywanie wywiadów środowiskowych wraz z proponowaną wysokością świadczeń do zatwierdzenia Kierownikowi OPS,
 11. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 12. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywanie własnych problemów,
 13. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebą społecznym,
 14. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
 15. Prowadzenie postępowania związanego z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.