Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeń Burmistrza Wąsosza.

Do zadań tych należy w szczególności:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
  6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.