Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

W skład MOPS wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Miasto:

  • domy pomocy społecznej;
  • placówki specjalistycznego poradnictwa;
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • mieszkania chronione;
  • ośrodki wsparcia;
  • inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” wprowadzony zarządzeniem nr 5972/VI/14 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 r.

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 4/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 04.05.2017 zmieniającym zarządzenie nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

ops was struktura organizacyjna