Rejony adresowe obsługiwane przez pracowników socjalnych:

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 4/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 04.05.2017 zmieniającym zarządzenie nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 09.12.2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

ops was struktura organizacyjna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeń Burmistrza Wąsosza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu czynny jest w dni robocze.

Rodzina 500+

Do zadań pracowników socjalnych należą sprawy związane z udzielaniem świadczeń a w szczególności: