Rejony adresowe obsługiwane przez pracowników socjalnych:

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny OPS w Wąsoszu. Organizacja wewnętrzna  wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Struktura organizacyjna OPS w Wąsoszu określona w Zarządzeniu nr 6/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 16.12.2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

ops 070421 SO

 

ops ETR 1

 

Informacja o Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

ETR OPS Wąsosz WORD 1,01 Mb.docx

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeń Burmistrza Wąsosza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu czynny jest w dni robocze.

Do zadań pracowników socjalnych należą sprawy związane z udzielaniem świadczeń a w szczególności: