Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu, ul Krzywa 11, 56-210 Wąsosz.

Dane przedstawiciela: Lucyna Ciszewska

 1. Dane Inspektora Ochrony Danych: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10 D, 56-210 Wąsosz, tel. 655437936, pracownik Pani Iwona Dominiak.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 5. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań Ośrodka. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
 • Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w stosunku do pozostałych pism wpływających do Ośrodka, w których zawarte będą dane osobowe, a które to pisma nie są sporządzane na obowiązujących wzorach wniosków, będzie spełniony poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej na stronie internetowej Ośrodka (ops.wasosz.gmina.pl) jako ogłoszenia stałe.
 • W przypadku dzieci do lat 16 zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Ogólną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników jest pozyskiwanie i przetwarzanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy. Szczegółowy katalog danych możliwych do pozyskania i przetworzenia opisano w rejestrze czynności przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych niekompletnych bądź zdezaktualizowanych.